نگاه تو

روز نوشته های من

شعر حافظ 477 و480 و485

سلام

تااز درخت نکته توحید بشنوی  ایه ۳۰ از سوره قصص ۲۸

جایی که برق عصیان بر ادم صفی زد اشاره به عصیان حضرت ادم ایه ۱۲۱از سوره طه ۲۰

باز اید واز کلبه احزان به درایی سوره یوسف ۱۲                                                             پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:51  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 451و 463و 468 و474 475

سلام

سقاک الله من  کاس دهاق   ایه ۳۴ سوره نبا

دولت احمدی و معجزه سبحانی  ایات ۱و۲ سوره قمر

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی اشار ه به حدیث نبوی وسوره یوسف ایه ۲۰

نه دانشمند را علم الیقینی  سوره تکاثر ایات ۵و۶

گر امانت به سلامت ببرم با کی نیست            ایه ۷۲ لز سوره احزاب ۳۳           پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:42  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 427 و443 و445و 446

سلام

مفروش به باغ  ارم و نخوت شداد  سوره فجر ۸۹ ایات ۵و ۷

طفل هستی عشق اند ادمی وپری اشاره به ایه ۵۶ سوره ذاریات ۵۱

که قارون را غلطها داد سودای زر اندوزی سوره قصص ایات ۷۶ و ۸۲

بال بگشا و صفیر از شجرطوبی زن در ایه ۲۹ سوره رعد ۱۳

فلعلی لک ات بشهاب قبس ایه ۷ سوره نمل ۲۷                                       پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:29  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 399 و 401 و402و 422

سلام

گفت با این همه از سابقه نومید مشو  اشاره به حدیث قدسی

خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال ایات ۱۰و۱۲ سوره انفطار

اب حیوانش زمنقار بلاغت میچکد سوره کهف ایات ۶۰و ۶۴                         

انچه اسکندر طلب کرد وندادش روزگار   داستان ذالقرنین سوره کهف ایات ۸۳ و۹۸

نوشته اند بر ایوان جنه الماوی در ایه ۱۵ از سوره نجم ۵۳                                     پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:15  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 366 و368 و382 و391

سلام

با تو ان عهد که در وادی ایمن بستم  در سوره قصص ۲۸ ایه ۳۰

همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم  ایه ۱۴۳ لز سوره اعراف ۷

غلمان زغرفه حور ز جنت به د ر کشیم در ایه ۲۴ از سوره طور ۵۲

هر نفس با بوی رحمت می وزد باد یمن اشاره به داستان اویس قرن

به غمزه رونق بازار سامری بشکن سوره طه ۲۰ ایات ۸۳ ۹۷                               پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:52  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 346و 359 و360

 

شب رحلت هم از بستر روم بر قصر حور العین ایه ۴۵ از سوره دخان ۴۴

با چنین گنج که شد خازن ان روح امین ایه ۱۹۳ سوره شعرا ۲۶

روح را صحبت ناجنس عذابی  است الیم در قران

سر بر ارد زگلم رقص کنان عظم رمیم  ایه ۷۹ سوره یس ۳۶

ورنه ادم نبرد صرفه زشیطان رجیم  در قران

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:39  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 322و 324و 337 و345

سلام

چو اسم اعظم باشد چه باک  از اهرمن دارم  اشاره به انگشتر حضرت سلیمان 

به سیب بوستان وشهد وشیرم   اشاره به نعمتهای بهشت در قران

حافظا خلد برین خانه موروث من است  اشاره به ایه ۱۰ ۱۱سوره مو منون

باغ بهشت وسایه طوبی وقصر حور    ایه ۲۹ سوره رعد ۱۳

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:25  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 304 306 310و 312

سلام

مرغ عزمم که همی زد زسر سدره صفیر در سوره نجم ۵۳

این مو هبت رسید زمیراث فطرتم  اشاره به حضرت ادم

سایه طوبی ودلجویی حورولب حوض  سوره رعد ۱۳ ایه ۲۹

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم سوره نمل ۲۷ ایه ۲۰

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع در قران                                                              پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:11  توسط محمد مهدی  | 

شعز حافظ 297و 299و 302 و 303

سلام

که نیست صبر جمیلم زاشتیاق جمال در ایه ۱۸ از سوره یوسف ۱۲

حجاب ظلمت از ان بست اب حضر که گشت سوره کهف ۱۸ ایات ۶۰ ۶۵

الان قد ندمت وما ینفع الندم سوره یونس ۱۰ ایه ۱۹

گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام  کلمات دارالسلام وروضه در قران                         پ

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:0  توسط محمد مهدی  | 

شعر حافظ 273و 274 و276 290

سلام

سلیمان با چنان حشمت نظر ها بود با مورچه  اشاره به حضرت سلیمان با مورچه سوره نحل ۲۷ ایات

۱۷ ۱۹

به شیرازی ای وفیض روح قدسی  اشاره به حضرت عیسی

بدین شکسته بیت الحزن که می ارد اشاره به حالات حضرت یعقوب

بدرقه زهت شود همت شحنه نجف   اشاره به حضرت علی 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:49  توسط محمد مهدی  | 

مطالب قدیمی‌تر